Bookmark and Share
Meetinstrumentarium

UCL: Utrechtse Copinglijst

Als basis voor de ontwikkeling van een Nederlandstalige copinglijst werd de classificatie van copinggedrag van Westbrook (1979) genomen. Twaalf items van de Westbrooklijst werden gehandhaafd, de rest werd gewijzigd of verwijderd. Daarnaast werden nieuwe items geconstrueerd. De UCL is het best te plaatsen onder de opvatting van coping als persoonlijkheidsstijl. Dit betekent niet dat de copingvormen die iemand hanteert opgevat worden als onverantwoordelijke eigenschappen, maar wel dat er sprake is van bepaalde voorkeuren voor copingvormen over een aantal situaties heen. Deze reactiewijzen zijn mede tot stand gekomen door vroegere leerervaringen, opvoedingspatronen en persoonlijkheidskenmerken.

 • Type instrument: Vragenlijst en handleiding
 • Validiteit: Constructvaliditeit: de UCL werd met een 23-tal tests vergeleken. De begripsomschrijving van de A-schaal wordt door onderzoek gesteund. Er bestaat een positief verband met gevoelens van zelfwaardering en adequaat functioneren en een negatief verband met neuroticisme, neurosomatisme, depressieve- en insufficiëntie-gevoelens en angstdispositie. Een hoge score op de P-schaal gaat samen met een hogere score voor angst, inadequatie, neuroticisme en psychopathologie. Vermijden, afwachten (V-schaal) gaat samen met gevoelens van (sociale) inadequatie, een lage zelfwaardering, hoge angstdispositie, irrationele ideeën en correleert positief met psychisch en lichamelijk onwelbevinden. Daarnaast blijkt een lage actiebereidheid en een emotiegerichte manier van omgaan met moeilijke situaties. De S-schaal lijkt een tamelijk uniek kenmerk te meten. De PR-schaal correleert sterk met inadequatie, angst en depressieve gevoelens en met verschillende indices voor neuroticisme. Tevens zien we verbanden met het rapporteren van gezondheidsklachten. Predictieve validiteit: Uit onderzoek blijkt dat zelfwaardering, negatief affect en vooral neuroticisme in sterke mate bepaald worden door het hanteren van copingstrategieën, met name het "passief reactiepatroon". Ook het vermijden van problemen heeft een negatief effect: het bevordert het ontstaan van psychische klachten en vermindert het zelfvertrouwen. Daarentegen bevordert actief aanpakken van problemen en het zoeken van sociale steun de zelfwaardering en het positief affect één jaar later.
 • Betrouwbaarheid: De gerapporteerde interne coëfficiënten liggen tussen .64 en .79 (mediane waarden van twaalf groepen). De test-hertestgegevens liggen iets lager. De betrouwbaarheid is bij de verschillende groepen berekend. De interne consistentie van de schalen kan matig tot goed genoemd worden (cronbach's alpha: 0.43 tot 0.89). De stabiliteits-coëfficiënten (test-hertestbetrouwbaarheid= 0.45 tot 0.85) zijn redelijk hoog, hetgeen erop wijst dat met de UCL schalen redelijk stabiele eigenschappen gemeten worden.
 • Normen: Op basis van de beschikbare gegevens werden een aantal normtabellen opgesteld: - de eerste normtabel is opgesteld met behulp van de gegevens van een NS-onderzoek (N=1075 mannen en 65 vrouwen) en een aselecte steekproef (N=281 mannen) uit de Nederlandse bevolking. De leeftijd varieert tussen 23 en 64 jaar (gemiddeld 43 jaar). Alle socioeconomische klassen zijn vertegenwoordigd. De tweede normgroep bestaat uit een groep vrouwelijke verpleegkundigen (gemiddelde leeftijd=30) en een tweede aselecte steekproef uit de bevolking (gemiddelde leeftijd=47) (N=712 vrouwen) Uit de regio Oost-Groningen 865 eindexamenkandidaten (gemiddeld 16 jaar). Studenten (N=55, gemiddeld 20 jaar) De twee eerste normgroepen zijn tenslotte ook ingedeeld naar leeftijd. Voor de groep mannen zijn vier indelingen gemaakt: 18-35 jaar, 35-45 jaar, 45-55 jaar en 55-65 jaar. Voor vrouwen hebben we gegevens betreffende de volgende indeling: 18-25 jaar, 25-35 jaar, 35-45 jaar en 45- 65 jaar.
 • Items: 47 items en 7 schalen.
 • Schalen: De items worden gescoord op een vier-keuzeschaal (zelden of niet/soms/vaak/zeer vaak). De respondent wordt gevraagd slechts één antwoord aan te kruisen dat op hem/haar van toepassing is. De UCL heeft zeven schalen voor copingstijl: - actief aanpakken, - palliatieve reactie, - vermijden en afwachten, - sociale steun zoeken, - passief reactiepatroon, - expressie van emoties en - geruststellende gedachten.
 • Uitgever: Pearson
 • Link Uitgever
 • Ontwikkelaar: Schreurs P.J.G et al.
 • Kostprijs: (update 23/12/2011) 89.74 euro voor handleiding; 56.10 euro voor formulieren (50 stuks); 63.34 euro voor sleutels (set van 7)
 • Taal: Niet beschikbaar
 • NL?: Ja
 • Verwerking: Individuele interpretatie van de resultaten is mogelijk. Afnamewijze: hoewel de UCL vooral ontwikkeld is voor onderzoeksdoeleinden kan zij ook individueel gebruikt worden. Afnameduur: de afname neemt over het algemeen niet meer dan 5 minuten in beslag, hoewel de respondent er in principe alle tijd voor mag nemen. Scoring: zelden of niet=1; soms=2; vaak=3; zeer vaak=4. De cijfers corresponderen met de scores op de desbetreffende items. De schaalscores worden vervolgens berekend door de items per schaal op te tellen.
 • Referenties: Evers, A., Van Vliet-Mulder, J.C. & Ter Laak, J. (1996). Documentatie van tests en testresearch in Nederland. Assen: Van Gorcum; Amsterdam: Nederlands Instituut voor Psychologen. Schreurs, P.J.G., Tellegen, B. & van de Willige, G. (1984). Gezondheid, stress en coping: de ontwikkeling van de UCL. Gedrag: tijdschrift voor psychologie, 12, 101-117. Schreurs, P.J.G. & van de Willige, G. (1988). Omgaan met problemen en gebeurtenissen: de Utrechtse Copinglijst (UCL). Lisse: Swets & Zeitlinger. Westbrook, M.T. (1979). A classification of coping behavior based on multidimensional scaling of similarity ratings. Journal of Clinical Psychology, 35, 407-410. + http://www.bsw.ugent.be/VVGP/UCL.pdf
 • Opmerkingen: De UCL is niet specifiek bedoeld voor arbeidssituaties. De items zijn meer algemeen geformuleerd.
 • Nog aan te vullen?: Ja