Bookmark and Share
Meetinstrumentarium

Graag naar school: Een meetinstrument voor het welbevinden van leerlingen secundair onderwijs.

In 2000 werd voor de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenchap een betrouwbaar en geijkt instrument ontwikkeld voor het meten van het welbevinden van leerlingen uit het secundair onderwijs. Het welbevinden van leerlingen wordt in Vlaanderen beschouwd als één van de outputindicatoren op basis waarvan uitspraak wordt gedaan over de onderwijskwaliteit. De vragenlijst laat toe om het welbevinden van leerlingen uit het secundair onderwijs op verschillende wijzen te kwanitificeren. Maat 1 is de gemiddelde score op vier algemene vragen met betrekking tot het welbevinden van leerlingen; Maat 2 wordt gevormd door de gemiddelde score van leerlingen op gevoels-, gedrags- en tevredenheidsvragen.

 • Type instrument: vragenlijst
 • Validiteit: Valide instrument
 • Betrouwbaarheid: Betrouwbaar instrument
 • Schalen: Op basis van een factoranalyse konden in de uitspraken rond welbevinden vier schalen onderscheiden worden die inhoudelijke aspecten van het welbevinden weergeven: - beleving en tevredenheid op klas- en schoolniveau; - beleving en tevredenheid met betrekking tot studiedruk en leerprogramma; - gedrag; - beleving en tevredenheid met betrekking tot vrienden. Ook deze vier schalen samen voorspellen op significante wijze het welbevinden zoals gemeten met maat 1. De drie indicatoren (gevoel,tevredenheid en gedrag) vertonen een sterke samenhang en zijn geschikt gevonden om op valide wijze de graad van welbevinden te meten met betrekking tot de verschillende belevingsaspecten (klas, school, studiedruk en leerprogramma, vrienden). Daarbij blijken de tevredenheidsvragen de beste voorspellers te zijn. Er kunnen ook vijf subschalen binnen de schaal 'beleving en tevredenheid op klas- en schoolniveau' worden onderscheiden, met name: - het schoolklimaat - de regelgeving - de infrastructuur en voorzieningen op school - de inspraak op schoolniveau - de inspraak op klasniveau Deze subschalen duiden de werkterreinen aan voor een school die werk wil maken van het welbevinden van haar leerlingen.
 • Uitgever: Academic & Scientific Publishers
 • Link Uitgever
 • Te betalen?: Ja
 • Ontwikkelaar: NSL Engels, T. Aelterman, K Van Peteghem, A Schepens & E Deconinck (2004).
 • Kostprijs: boek+cd-rom  18.95 euro
 • Taal: Niet beschikbaar
 • NL?: Ja
 • Verwerking: Dit instrument is onmiddellijk bruikbaar voor de inspectie. Er bestaat eveneens een rekenprogramma waarmee de ingegeven data verwerkt kunnen worden. Aan de hand van schoolprofielen die op scorebladen zijn uitgetekend kan op een eenvoudige wijze de stand van zaken met betrekking tot verschillende deelgebieden van het welbevinden van leerlingen secundair onderwijs visueel in kaart gebracht worden. Dit stelt de leden van de inspectie in staat de doorlichting beter te oriënteren naar specifieke knelpunten binnen een school. Het detecteren van probleemgebieden en het formuleren van adviezen en suggesties om de tekorten weg te werken, moeten scholen toelaten het welbevinden van de leerlingen te bevorderen.
 • Opmerkingen: In het boek Graag naar school vindt de lezer de resultaten van een onderzoek naar het welbevinden van leerlingen uit het secundair onderwijs, uitgevoerd bij een representatieve steekproef van de leerlingenpopulatie in het secundair onderwijs, een handleiding voor het gebruik van de vragenlijst en een cd-rom met een geautomatiseerde versie van het meetinstrument.